Citrus CAPS Marker Database

Locus name: Af1277


CAPS PCR info

PCR Anneal-Temp (℃) / Method: Td
Main product (bp): 450
Comment on PCR:
F-primer: GTAATCTTCTCATGCCAATCT
R-primer: GCTGTTTAACAACGCTGAT

EST info

EST Accession number 1: CN186277
EST Accession number 2:

sequence-tagged site (STS seq)

STS:
TGTGAGGGGGAAGAATGTTCTTCGGAAAGAACCCATGAGTAAAGACATTGGTGAAGATGA
TGCATTCTTTGTCAATGACAAGTTCACGAGCAAATTCTATAAGGTAAAGATAGGAACTGT
GGTTGCACAAAAGGAGTCAGAACCAGAGAAACAGGAAACTCGGCAAAGAGTGGAGGAGGA
CAGGAAGCCTCAGATTGAAGCTGCCATCGTTAGAATCATGAAATCAAGGAGAGTACTCGA
TCATAACAACATAATTGCTGAGGTCACAAAGCAGTTGCAGTCACGGTTTCTGGCAAACCC
CACGGAGATTAAAAAACGGATTGAGTCCCTCATTGAAAGGGATTTCTTGGAGAGGGATAA
T
STS source: Clementine haploid
STS Forward / Reverse: Combined sequence of both reads

Experiments: Restriction fragment profile


Experiments: CAPS pattern of hybrid cultivar


Experiments: CAPS pattern of Citrus collection


Experiments: Segregation pattern


Target on C. clementina (v1.0)

Transcript ID: Ciclev10030804m
Scaffold: scaffold_4
Start: 23811511
End: 23814763

Target on C. unshiu (v1.0)

AGI map info (Shimada et al. 2014)

KmMg map info (Omura et al. 2003)

JtTr map info (Omura et al. 2003)

Km/O41 map info (Nakano et al. 2003)

Rp/Sa map info (Ohta et al. 2011)

CAPS genotyping (Hybrid cv/Citrus collection)

Cultivar identification (M: Cultivar identification manual / T: Ninomiya et al. 2015/ K: Nonaka et al. 2017)

SNP typing by Illumina GoldenGate assay (Fujii et al. 2013)