Citrus CAPS Marker Database

Locus name: Af1460


CAPS PCR info

PCR Anneal-Temp (℃) / Method: Td
Main product (bp): 2200
Comment on PCR:
F-primer: CTTTCAAGATATTTGCGACAC
R-primer: CTTGCCTCTGTCTCCTAAGC

EST info

EST Accession number 1: CX672700
EST Accession number 2:

sequence-tagged site (STS seq)

STS:
GAAACAAAAGTTATAGAATATTGAGGAAAGAATTTAATTTGGATTCAAACACATTAGACT
CCAAAAGAATAAGTGCAATGGGATTTGAAGTTAACCATCAAAGATAAGTCACTTTGTACA
TTAATGAGTGATACATACCCAGTCCAATAGCCTCTGAACCTTTCATGATGCGAAGTCTTC
TACACGTCTCAGTGAACATACTGTGATAACAAACAACAATAACATTAGAATGATGTACTT
TTACAACTATGTATTTATTATAAAATTTAATAACTGTAATACATCATATAGGAAGATTTA
GATCAAATTTAATAACCAACTTCGATATTCGCAATACCCTGTTGTTTACTAGATGCAAGT
GCAACAAAGTGATTTCTCTATCCATGGGCAAAAAAAGTACCAACTTTCAAATGGTTCCAG
ATTAACATAAACTTCAAAATTGGTGGTTTGCTACTGTGTTAAATTCATGATAAGGCAAAT
TTACATCAACTAACTGCAGAGTCCAGTTCATGGATACAAACTTAAGAACTCAATACTAGA
AGCCAATGAATTCATAAAAATGCCACAAGTAATGAAAAGAA
STS source: Clementine
STS Forward / Reverse: Foward read

Experiments: Restriction fragment profile


Experiments: CAPS pattern of hybrid cultivar


Experiments: CAPS pattern of Citrus collection


Experiments: Segregation pattern


Target on C. clementina (v1.0)

Transcript ID: Ciclev10025995m
Scaffold: scaffold_7
Start: 8712253
End: 8715371

Target on C. unshiu (v1.0)

AGI map info (Shimada et al. 2014)

KmMg map info (Omura et al. 2003)

JtTr map info (Omura et al. 2003)

Km/O41 map info (Nakano et al. 2003)

Rp/Sa map info (Ohta et al. 2011)

CAPS genotyping (Hybrid cv/Citrus collection)

Cultivar identification (M: Cultivar identification manual / T: Ninomiya et al. 2015/ K: Nonaka et al. 2017)

SNP typing by Illumina GoldenGate assay (Fujii et al. 2013)